FÖRTROENDEVALDA

Våra förenings- och studentrepresentanter är ofta länken mellan FUB och andra studentföreningar och institutioner. De träffas några gånger per termin där studentföreningarna berättar om aktuella projekt, kan byta idéer med varann och förmedla studenters åsikter till institutionerna. Många av posterna har långa eller oklara namn, men som tur är finns det beskrivnignar av alla posterna här! Nedan finns även information om andra så kallade förtroendeuppdrag, det vill säga föreningens två gemenskapsgeneraler, valberedning och revisor.

FÖRTROENDEVALDA VÅREN 2024

FELICIA LEJOX

ValberedningKontakta valberedningen

JAKOB HELLSTRÖM

Valberedning Kontakta valberedningen

HANNA JOHANSSON

RevisorKontakta revisor

EMILY ARLEIJ

Föreningsrepresentant SamSek


VILMA LINDSTRÖM

Studentrepresentant GRUMN 

JONNA NYGREN

Studentrepresentant
GUN  och programrådet

FRIDA SCHELL GemenskapsgeneralKontakta gemenskapsgeneral

OLIVIA RAMSTEN

Studentrepresentant

SSO

CALLA LÖFSTRÖM

GemenskapsgeneralKontakta gemenskapsgeneral

ALICIA STRÖMBOM

Studentrepresentant

PIS och programrådet

SUPPLEANTER VÅREN 2024

LUKAS BOKEDAL BYSTRÖM 

Suppleant GUN

MAYA DAHLSTEN

Suppleant

GRUMN, SamSek och programrådet  

OM REPRESENTANTPOSTER OCH ÖVRIGA UPPDRAG

GEMENSKAPSGENERAL

Ansvarar för föreningens insparksverksamhet


Som gemenskapsgeneral är du ansvarig för insparken, där de nya studenterna välkomnas till Uppsalas studentliv och FUB. Du projektleder, överblickar, organiserar och delegerar, är helt enkelt spindeln i nätet för insparken. Taket är högt för att hitta på egna idéer och låta kreativiteten flöda. Gemenskaps-generalen är heller aldrig ensam! Du delar ansvaret med en till gemenskapsgeneral och tillsammans med faddrarna skapar ni den inspark ni vill ha. En rolig post för den som gillar när det händer saker, har ett extra öga för organisation och vill vara runt människor.

GUN (psykologiska institutionen)


GUN står för grundutbildningsnämnden och har ansvar för alla grundutbildningar vid psykologiska institutionen, bland annat beteendevetar- och psykologprogrammet.


Studentrepresentant i GUN:

Som studentrepresentant för FUB i GUN deltar du på deras möten, som tar plats ca. en gång varannan månad, tillsammans med representanter från andra programföreningar. Detta är ett perfekt forum att framföra BetVet-studenternas synpunkter gällande psykologikurserna. GUN kan nämligen fatta beslut om exempelvis ändringar i litteraturen, föreläsningar eller i kurserna som helhet!

SAMSEK - Samhällsvetenskapliga sektionsrådet

FUB är en kårförening, som betyder att vi är en självständig förening men anslutna till Uppsala studentkår. Inom kåren är vi representerade i Samhällsvetenskapliga sektionen (SamSek).


Föreningsrepresentant i SamSek:

Som FUBs representant i Samsek medverkar du på sektionsråden, ca. en gång i månaden, där representanter från andra kårföreningar på universitetet träffas och diskuterar olika studierelaterade frågor. Att få träffa andra programföreningar är alltid givande, eftersom man får en unik inblick i hur andra studentföreningar fungerar och vilka frågor de bedriver!

SSO – Studerande skyddsombud

Ser över pluggmiljön på Blåsenhus en gång per termin.


Behövs det fler mikrovågsugnar i hus 13 eller det alltid är minusgrader i korridoren? SSO är den som kan föra dessa synpunkter vidare för att säkerställa att vi får en så bra pluggmiljö som möjligt! SSO tittar på studiemiljön på Blåsenhus genom att hänga med på en skyddsrond en gång per termin.

REVISOR

Ser över det ekonomiska bokslutet varje år och säkerställer att interna regler följs.


En revisor är utsedd av medlemmarna för att säkerställa att styrelsen följer de regler som stämman bestämt om (t.ex. i stadgarna). Särskilt ska även revisorn se över föreningens ekonomi, och se till att förvaltningen inte missköts. I övrigt kan revisorn också fungera som en rådgivare åt styrelsen. FUBs revisor är alltså både verksamhets- och ekonomisk revisor. Det finns inga krav på särskilda färdigheter för att bli revisor, men det kan vara bra om du har erfarenhet av föreningsengagemang!

VALBEREDNING

Utlyser och fyller poster inför höst- och vårstämma.


Valberedningens uppgift är att inför varje stämma utlysa poster och meddela hur man söker till dessa, genom föreningens sociala kanaler. Vanligtvis består valberedningen av två personer som tillsammans ska försöka se till att åtminstone en person har sökt till varje post (så inte föreningen står utan styrelse eller har vakanta poster i utskott, studentrepresentanter eller förtroendeuppdrag). Under stämman ska valberedningen presentera posterna, de sökande samt verka som rösträknare.

GRUMN (sociologiska institutionen)


GRUMN står för grund- och masterutbildningsnämnden och tillhör den sociologiska institutionen. De har bland annat hand om sociologikurserna på BetVet, samt andra utbildningar i sociologi.


Studentrepresentant i GRUMN:

Som studentrepresentant för FUB i GRUMN deltar du på deras möten, som tar plats ca. en gång varannan månad, tillsammans med representanter från andra programföreningar. Detta är ett perfekt forum att framföra BetVet-studenternas synpunkter gällande sociologikurserna. GRUMN kan nämligen fatta beslut om exempelvis ändringar i litteraturen, föreläsningar eller i kurserna som helhet!

PIS - Psykologiska institutionsstyrelsen


PIS står för psykologiska institutionsstyrelsen och fastställer beslut såsom insitutionens budget, lokalrenovering, kursinnehåll mm. Exempelvis kan GUN ha kommit fram till en ändring av kurslitteratur som PIS sedan fastställer.


Studentrepresentant i PIS:

I PIS har vi studenter ett antal platser som representanter, för att säkerställa att besluten som fattas gynnar studenterna i största möjliga mån. Som studentrepresentant för FUB i PIS ska man alltså föra studenternas talan och delta på mötena som hålls ca. en gång i månaden.

PROGRAMRÅDET

Diskuterar förbättringar av BetVet med ansvariga.


Programrådet är vår chans att föra fram de åsikter vi har rörande det beteendevetenskapliga kandidat-programmet. Programrådet består oftast av FUBs ordförande och utbildningansvarige, som har ett möte per termin där de som ansvarar för BetVet, från alla tre institutionerna, samlas för att ta upp styrkor och svagheter med programmet. Framförallt är det ett möte som är till för oss studenter att via föreningen ta upp allt vi vill diskutera eller förmedla. Programrådsmötet är en otroligt viktig länk mellan oss studenter och de som är ansvariga för, och har inflytande över vår utbildning, och de tar alltid våra åsikter på stort allvar!

VAD ÄR EN SUPPLEANT?


Att vara suppleant innebär att man tillfrågas att delta på ett möte om den ordinarie personen inte kan. Då informeras du av ordinarie om det är något speciellt som ska diskuteras. I övrigt är du med och lyssnar på vad som diskuteras och rapporterar tillbaka till ordinarie eller på nästa föreningsmöte

HUR SÖKER JAG EN POST?

En gång per termin håller FUB en stämma, som kan liknas vid ett årsmöte, där nya personer väljs in i styrelsen, utskotten och som studenrepresentanter.


Vill du anmäla ditt intresse för en post kontaktar du valberedningen. Skriv en kort beskrivning om vem du är och varför du vill söka posten!