PSYKOLOGI A

Termin 1

Läser du via beteendevetenskapliga kandidatprogrammet är detta den första kursen du kommer att stöta på. Psykologi A är en introduktionskurs till psykologiämnet, som ger en översikt av psykologins centrala ämnesområden samt en grundläggande introduktion till metod och statistik.

Delkurs 1:

INTRODUKTION TILL PSYKOLOGI (7,5 hp)


Precis som det låter är denna delkurs en introduktion till psykologiämnet. Den ger en överblick av olika psykolgiska perspektiv, ämnesområden och forskningsmetoder. Delkursen har också ett metod- och statistikmoment som behandlar grunderna för deskriptiv statistik och kvantitativ forskningsmetod.


Delkursen examineras genom tentor i två moment:

  • Psykologin som vetenskap och ämnesområde (6 hp)
  • Introduktion till metod och statistik (1,5 hp)

Delkurs 3:

UTVECKLINGSPSYKOLOGI (7,5 hp)


I utvecklingspsykologi är barns utveckling centralt. Denna delkurs handlar både om att ge en grundläggande bild av barns biologiska, kognitiva, emotionella och moraliska utveckling, men också andra aspekter av utvecklings-psykologin (exempelvis utvecklandet av den egna identiteten).


Delkursen examineras genom en tenta i ett moment:

  • Introduktion till utvecklingspsykologi (7,5 hp)

Delkurs 2:

KOGNITIONS- OCH INLÄRNINGSPSYKOLOGI (7,5 hp)


Kognitionspsykologi är ett psykologiskt perspektiv som fokuserar på människans tänkande; hur vi tar emot, bearbetar och lagrar information och kunskap. Delkursen har även en del om inlärningspsykologi, som handlar om hur en individs beteende formas i interaktion med miljö.


Delkursen examineras i tre moment:

  • Introduktion till kognitionspsykologi (4,5 hp)
  • Introduktion till inlärningspsykologi (1,5 hp)
  • Laboration om kognitionspsykologi (1,5 hp)

Delkurs 4:

PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 hp)


I denna delkurs får du en introduktion till olika psykologiska synsätt på personlighet. Exempel på områden som behandlas är traitpsykologin, kognitivt, socialkognitivt, psykodynamiskt och biologiskt perspektiv på personlighet, samt personlighet i relation till hälsa.


Delkursen examineras i två moment:

  • Introduktion till personlighetspsykologi (4,5 hp)
  • Laboration om personlighetspsykologi (3 hp)

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi A på Uppsala Universitets hemsida!

PSYKOLOGI B

Termin 4

 Syftet med kursen är att ge kunskaper i för psykologin relevant forskningsmetodik samt en översikt över några av psykologins centrala ämnesområden såsom biologisk psykologi, perception och socialpsykologi. Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtats på Psykologi A eller motsvarande utbildning.

Delkurs 1:

FORSKNINGSMETOD (7,5 hp)


Psykologi B inleds med en kurs i forskningsmetod. Du kommer här att få breda baskunskaper inom metod, statistik och vetenskapsteori, vilka är kursens tre moment. Det är stort fokus på experimentell design och statistisk analys, men du kommer även att lära dig kvantiativa och kvalitativa forsknings - och analysmetoder. Du kommer att möta både teorietiska och praktiska moment under kursens gång. 


Examination sker i form av seminarier och två tentor, en i metod och vetenskapsfilosofi samt en i statistik.

Delkurs 3:

PERCEPTIONSPSYKOLOGI (7,5 hp)


Perceptionspsykologin erbjuder kunskaper om centrala teorier, metoder och forksningsrelsutat inom perceptionspsykologin. Kursen består av två delmoment, en laboration (1,5 hp) och en ämnesteoretisk del (6 hp). Laborationen är en mindre experimentell undersökning där du tillsammans med din laborationsgrupp undersöker en vald frågeställning relaterad till perceptionspsykologins forskningsfält. Arbetet består i att planera, samla in data, bearbeta resultat samt redovsining av underöskningen. 


Examination sker i form av en laborationsrapport och en tenta.

Delkurs 2:

BIOLOGISK PSYKOLOGI (7,5 hp)


Kursen biologisk psykologi syftar till att ge grundläggande kunskaper inom biologi relaterat till kognitiva, motoriska,

känslomässiga, språkliga och motivationella beteenden och processer. Du kommer bland annat att få lära dig om grundläggande strukturer i hjärnan, fakta och teorirer om hur vårt nervsystem fungerar samt dess struktur och utveckling. Kursen genererar också kunskap om hjärnans förhållande till varseblivning, motorik, minne, lärande, känslor, språk, sömn, medvetande, olikheter mellan människor mm liksom hjärnans utveckling i ett evolutionärt såväl som ontogenetiskt perspektiv, samt ger kunskap om psykologiska fenomen. 


Examination sker i form av seminarier och en tenta. 

Delkurs 4:

SOCIALPSYKOLOGI (7,5 hp)


Socialpsykologin har två deloment, dels en ämnesteoretisk del som behandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och dels samtalsmetodik (1,5 hp) som består av färdighetsträning i samtalsmetod.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi B på Uppsala Universitets hemsida!

PSYKOLOGI C

Termin 6

Om du går beteendevetarprogrammet blir detta den sista kursen du läser för programmet! Här ligger fokus på vidare fördjupning inom psykologi och C-uppsatsskrivande.

Delkurs 1:

METOD OCH STATISTISK ANALYS (7,5 hp)


Terminen startat med en kurs i metod och statistisk analys. I delkursen får du även ta del av bibliotekskunskap och rapportskrivning där du lär dig utformaning samt författande av vetenskapliga rapporter.. Du kommer att få kunskap i teori och tillämning av olika forskningsmetoder som används inom psykologin samt användning av statistisk analys för deskription och inferens vid experiemntella designer. 


Examination sker i form av en tenta.

Delkurs 2:

VALBAR DELKURS (7,5 hp)


Den andra kursen består av en valbar delkurs där du antingen kan välja en befintlig kurs, exempelvis utvecklingspsykologi b eller arbetspsykologi, eller välja ett område inom vilket du vill fördjupa dig som du tillsammans med lämplig lärare lägger upp en studieplan för. Denna plan sak innehålla syfte, innehåll, mål, undervisning, examination, övriga föreskrifter och kurslitteratur.


Examination varierar beroende på valbar kurs.

Delkurs 3:

VETENSKAPLIGT ARBETE (C-UPPSATS) (15 hp)


I den tredje delkursen arbetar du med utförande och författande av ett vetenskapligt arbete (C-uppsats) inom det ämnesområde du själv har valt. Arbetet kan vanligtvis göras både i par och enskilt. Under handledning får du hjälp att planera, genomföra och rapportera ditt vetenskapliga arbete. Under kursen kommer du att få delta i uppsatsseminarier samt redovisning av din C-uppsats på ett avslutande seminarium med opponent.

Mer information om kursen och kontaktuppgifter till kursansvariga finns på kurssidan för psykologi C på Uppsala Universitets hemsida!